månadsarkiv: november 2014

Svenskt Näringslivs nyhetsbrev för Skola-Näringsliv

S N

För att säkra svenska företags kompetensförsörjning är det väsentligt att samverkan mellan näringslivet och skolan ökar. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är viktigt att de blir inspirerade av näringslivet och de möjligheter som finns i företagande.
Praktikanter

Lika viktig är samverkan för företagen. Det kan handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja statusen och intresset för branschen, stärka banden till lokalsamhället, skapa lojalitet eller öka försäljningen. Samverkan höjer också kvaliteten i skolan. När skolan ser behoven hos företagen ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera.

Läs senaste nyhetsbrevet här!

 

Enkät till Vårgårda skolor om samarbetet Skola-Näringsliv

Här är enkäten som skickades ut till Vårgårdas skolor i November 2014.

Skolornas svar är sammanställda och redovisas till höger om respektive fråga.                               v

Enkät Samverkan Skola-Näringsliv

I Vårgårdas handlingsplan för samarbete mellan skola och näringsliv står att pedagoger ansvarar för att arbetslivskunskap integreras ämnesvis och på ett naturligt sätt kopplas till kunskapsmålen. Dessutom ingår organisering, kontakter och genomförande av arbetsplanen.
Den här enkäten syftar till att ta reda på vad ni som pedagoger har för behov av stöd för att förenkla samarbetet. Samt vilka möjligheter ni ser till ämnesfördjupning. Utifrån era svar kommer vi att försöka utarbeta ett stöd för det arbetet. Ni väljer själva om ni vill svara individuellt eller som grupp. Tack för era åsikter!/ Hillevi
Skolans namn

Kontaktperson för arbetslaget
namn

  •  
1.Upplever ni att eleverna får tillfälle att samverka med näringslivet i önskad mängd?
Vision:En ökad samverkan mellan skola och arbetsliv som gagnar både individ & samhälle. Att våra elever gör bättre och mer välgrundade val till yrke och utbildning och att arbetslivet får sin kompetensförsörjning tillgodosedd.(ur Handlingsplanen)
  •         Här svarade 95% Nej,
2.Vilket/vilka företag har ni idag regelbunden kontakt med?
3.Hur många ”möten” med näringslivet tycker ni känns rimligt för en grupp/klass?
  •                 Här svarade alla 1 möte/termin
4.Vilken storlek på grupp ser ni som gynnsamt för möten med näringslivet?
  •              Här varierade svaren beroende på åldersgrupp.
  •                                               Lågstadiet i samlade grupper med pedagog närvarande
  •                                                                   Äldre barn även  i mindre grupper på egen hand
5.Vilka former av kontakter skulle ni se som meningsfulla i samarbetet skola-näringsliv ?
  •              Här önskar 95% att besöka företaget
6.I vilken utsträckning vill ni som pedagoger ha inflytande i näringslivskontakten?
7.Vilka ämnen/områden skulle ni främst önska eller se möjlighet att förstärka/fördjupa genom kontakter med näringslivet?
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (ur Handlingsplanen)
  •               Här är samtliga ämnen högt rankade

Utbildning Skola-Arbetsliv i undervisningen ht14 och vt15 för lärare, studie och yrkesvägledare och skolledare

karlstad

Det finns nu ett erbjudande från Skolverket om utbildning till grund- och gymnasieskolan på temat Skola-Arbetsliv med start våren 2015. Utbildningen syftar till:

1) att utveckla lektioner med koppling skola-arbetsliv i alla ämnen,

2) att öka kunskapen om arbetsmarknaden,

3) att utveckla samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan.

Från Vårgårda har ett 20 tal deltagare anmält sig och registrerat sig till en pilotutbildning redan ht 2014 tillsammans med Sjuhäradsområdet.

borås

Första kursdagen hölls i Borås tisdagen den 11 november 2014.

Förhoppningsvis kommer det att göra skillnad på hastigheten i implementeringen av Skolverkets intention att kontakter med arbetslivet ska genomsyra undervisningen för att elever ska kunna göra bättre studie och yrkesval.

syvkurs

För mer info om kursen, klicka här!

 

 

 

 

Räkna med Autoliv ht 2014

pussel a

 

Ett matematiskt pussel för stora och små!

Elever från år 1-6 fick i september till uppgift att fundera på hur lång tid det skulle ta för 2 ingenjörer på Autoliv att lägga ett pussel.

Till sin hjälp fick de samma pussel samt skoltid att fundera.

Svaren och lösningsmetoderna skickades in till Tänknikcentrum.

Torsdagen den 9 oktober kunde klasserna via livesändning följa hur deras lösning placerade sig jämfört med andra skolor, när det var upp till bevis för ingenjörerna att lägga pusslet.

patrik&pontus

4 min ,07 sek blev tiden för ingenjörerna Pontus och Patrik, här ivrigt påhejade av klass 2 från Vårberg som var på plats under testet.

Vinnande klass blev år 3 på Kesberg.